Khóa học của bạn

Các khoá học này không là kiến thức đơn thuần, nó là kết quả của quá trình nhận thức, trưởng thành của Thư (đặc biệt là 10 năm gần đây). Vì kiến thức nếu không biết cách xử lý thì nạp càng nhiều có thể càng làm bạn rối, nhận thức đúng đắn giúp bạn kết nối mọi thứ rõ ràng, sáng suốt  để chỉ lối cho bạn!

lưu ý

Hãy sẵn sàng với tâm thế rộng mở và dùng trái tim để cảm nhận, chỉ hướng cho bạn. Đó là cách học tốt nhất!

Các khoá học của bạn

error: Content is protected !!